Algemene voorwaarden

1. Definities

Opleveringstermijn: De termijn zoals gedefinieerd in artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden.

BIPT: Belgisch Instituut voor Post – en telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 13 van de Wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische posten telecommunicatiesector.

Bijzondere Voorwaarden: De specifieke voorwaarden van toepassing op de levering door Destiny NV van een specifieke Dienst of groep van Diensten en die de Algemene Voorwaarden naar gelang het geval aanvullen of er specifieke afwijkingen op voorzien.

Destiny NV: de NV Destiny met maatschappelijke zetel te Belgicastraat 17, 1930 Zaventem en met RPR 0442.894.476, eigenaar van het openbare elektronische – communicatienetwerk dat wordt aangewend voor het leveren aan de Klant van de Dienst(en) zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Klant: De juridische entiteit zoals bepaald in de Bestelbon en die als eindgebruiker (abonnee) overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst de Dienst(en) afneemt van Destiny NV. De klant omvat, indien uitdrukkelijk opgenomen in de Bestelbon, aan de Klant verbonden ondernemingen.

KMO Klant: Een Klant met maximum 5 nummers (exclusief nummers voor M2M diensten) die de Dienst(en) aanwendt voor louter zakelijke en professionele doeleinden en met uitsluiting van consumenten.

Dienst: De dienst of groep van diensten zoals gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden en die Destiny NV in ruil voor de Vergoeding levert aan de Klant overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.

Vergoeding: De vergoedingen en kosten zoals vastgesteld in de Overeenkomst en die de Klant verschuldigd is aan Destiny NV voor het gebruik van de Dienst(en) met uitsluiting van derde verrekeningen.

De Wet: De wet van 13 juni 2005 zoals gewijzigd de wet van 21 december 2021 betreffende de elektronische communicatie

Dstny – Backbone (MPLS): Het openbaar elektronische – communicatienetwerk van Destiny NV inclusief de Bijhorende faciliteiten en inclusief de Toegangspunten

Dstny – Vast netwerk: de Dstny- Backbone inclusief het Dstny-aansluitnetwerk doch met uitsluiting van het Klantaansluitnetwerk middels hetwelk Destiny NV aan haar Klanten de (vaste) Diensten levert

Dstny – Mobiel netwerk: Het elektronische communicatienetwerk inclusief Bijhorende faciliteiten middels hetwelk Destiny NV aan haar Klanten de (mobiele) Diensten levert.

Dstny – netwerk: Het Dstny – Vast netwerk en/of het Dstny – Mobiel netwerk.

Simkaart: ‘Subscriber Identity Module’- kaart, te allen tijde eigendom van Destiny NV, die, wanneer ingevoerd in de toegelaten en toegestane Eindapparatuur, een Klant toegang geeft tot het Dstny – Mobiel netwerk en tot de overeengekomen (mobiele) Diensten.

Eindapparatuur: Een product of relevant deel ervan, al dan niet geleverd door Destiny NV, dat elektronische communicatie mogelijk maakt en dat bedoeld is voor directe of indirecte aansluiting op de interfaces van een openbaar elektronischecommunicatienetwerk.

Bijhorende faciliteiten: Al de bij het Dstny-netwerk en Dstny Dienst(en) bijhorende fysieke infrastructuur, faciliteiten en elementen van Destiny NV die het aanbieden van de Dienst(en) aan de klanten van Destiny NV mogelijk maken of ondersteunen, inclusief alle hardware en software daartoe.

Toegangspunt: Het fysieke punt waar het aansluitingsnetwerk samenkomt met de Dstny-Backbone.

Dstny-aansluitnetwerk: Het fysiek circuit en toebehoren dat het Netwerkaansluitpunt verbindt met het Toegangspunt en dat wordt geleverd en onderhouden door Destiny NV of door een door Destiny NV aangeduide derde partij.

Klant–aansluitnetwerk: Het fysiek circuit en toebehoren dat het Netwerkaansluitpunt verbindt met het Toegangspunt en dat wordt geleverd en onderhouden door de Klant aangeduide derde partij.

Netwerkaansluitpunt: Het fysieke punt tussen de Locatie en het Dstny-aansluitnetwerk hetzij Klant-aansluitnetwerk.

Klant-uitrusting: Alle (Eind)apparatuur, hard en software van de Klant op de Locatie noodzakelijk voor de levering of het gebruik van de Dienst(en) in uitsluitende eigendom en onder beheer toebehorend aan de Klant of aan een door de Klant aangeduide derde.

Dstny-uitrusting: Alle apparatuur, hard en software op de Locatie noodzakelijk voor de levering of het gebruik van de Dienst(en) in uitsluitende eigendom en onder uitsluitend beheer toebehorend aan Destiny NV of aan een door Destiny NV aangeduide derde.

Dstny-uitrusting omvat tevens specifieke configuratie en wijzigingen van en aan de Klant-uitrusting uitgevoerd door Destiny NV of een door Destiny NV aangeduide derde.

Locatie (s): De infrastructuur en/of faciliteit van de Klant middels het Dstny- aansluitnetwerk hetzij Klant-aansluitnetwerk verbonden met het Toegangspunt en waar en/of waartussen de Dienst(en) word(t)(en) geleverd zoals bepaald in de Bestelbon. De Locatie kan gelokaliseerd zijn bij een door de Klant aangeduide derde-leverancier.

Bestelbon: Het bestelformulier van Destiny NV volledig en correct ingevuld omvattende, niet limitatief, de identificatiegegevens van de Klant, de Locatie(s) (indien van toepassing), de Dienst(en), (indien van toepassing) de indicatieve opleveringstermijn, (indien van toepassing) het aantal Simkaarten (indien van toepassing), de duurtijd van de Overeenkomst, de Vergoeding(en) en het type aansluitnetwerk (indien van toepassing)

Partij of Partijen: Destiny NV, enerzijds, en de Klant, anderzijds, of, respectievelijk, beiden

Overeenkomst: Het contract tussen Destiny NV en de Klant voor de levering van één of meerdere Dienst(en) en bestaande uit de Bestelbevestiging, de door de Klant rechtsgeldig ondertekende Bestelbon, de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, en, indien van toepassing, de Dienst Specificaties en de Service Level Agreement (SLA).

Algemene Voorwaarden: Onderliggende voorwaarden van toepassing op elke contractuele relatie tussen Partijen.

Dienst Specificaties: Het document als onderdeel van de Overeenkomst dat de technische specificaties en eigenschappen van een Dienst beschrijft inclusief, indien van toepassing, gemiddelde snelheden en volumes.

Servicelevel Agreement (SLA): Het document als onderdeel van de Overeenkomst dat de kwaliteitsgaranties, meetprocedures, onderhoudsdiensten en Klant ondersteuningsdiensten beschrijft van toepassing voor een specifieke Dienst of groep van Diensten.

Datum Inwerkingtreding: De datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en beide Partijen verbindt, in het bijzonder de datum zoals expliciet vermeld in de Bestelbevestiging hetzij, indien niet expliciet vermeld, de datum van verzending van de Bestelbevestiging.

Datum Indienststelling: De datum waarop door Destiny NV de Dienst(en) in dienst word(t)(en) gesteld, beschikbaar (is) (zijn) voor de Klant en aanvaard door de Klant overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.

Werkdag: Elke weekdag van 9h tot 17h met uitzondering van zaterdagen, zondagen, feestdagen en bank holidays.

Product(en): Alle goederen, producten, Eindapparatuur, hardware of software, verkocht, verhuurd en al dan niet geïnstalleerd door Destiny NV aan of bij de Klant in het kader van de Overeenkomst.

Bestelbevestiging: De uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging van Destiny NV aan de Klant waarin Destiny NV, cumulatief, de Klant aanvaardt en de Bestelbon aanvaardt.

 

2. Voorwerp

2.1 Toepassingsgebied

Onderliggende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke contractuele relatie tussen Destiny NV en de Klant en in het bijzonder op elke offerte, elke (Online) bestelling en elke levering van Diensten/Producten van Destiny NV aan de Klant. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Bestelbevestiging de door de Klant ondertekende Bestelbon(nen), de Bijzondere Voorwaarden, en, indien van toepassing, de Dienst Specificaties en de Service Level Agreement (SLA) maken als geheel de Overeenkomst uit tussen Partijen. De Klant aanvaardt en erkent dat elke bestelling al dan niet op basis van een Bestelbon en het loutere gebruik van de Dienst(en), de ontvangst, kennisname en aanvaarding impliceren van het bestaan en de inhoud van, in het bijzondere deze Algemene Voorwaarden, en in het algemeen al de bepalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst. De Klant wordt geacht en erkent voorafgaandelijk aan het afsluiten van de Overeenkomst in kennis te zijn gesteld door Destiny NV van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, en, indien van toepassing, de Dienst Specificaties en de Service Level Agreement (SLA) Onderliggende Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke bijkomende bestelling die de Klant zou plaatsen bij Destiny NV en dit ongeacht of hierbij expliciet wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid of interpretatieconflict tussen de bepalingen van de verschillende documenten van de Overeenkomst geldt de volgende hiërarchie (in dalende lijn):

 • Bestelbevestiging
 • Bestelbon
 • De Bijzondere Voorwaarden
 • De Dienst specificaties
 • De Service Level Agreement
 • De Algemene Voorwaarden

Onderliggende Algemene voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden en, indien van toepassing, de Dienst Specificaties en Service Level Agreement, zijn tevens van toepassing op elke contractuele relatie tussen een aan Destiny NV verbonden vennootschap waarover Destiny NV een controlebevoegdheid uitoefent (“Verbonden Vennootschap”), en de Klant en in het bijzonder op elke offerte, elke (Online) bestelling en elke levering van Diensten/Producten van de Verbonden Vennootschap aan de Klant. In voorkomende geval dient de naam “Destiny NV” en de term “Partij”, indien doelend op Destiny NV, telkens gelezen en vervangen te worden als “Verbonden Vennootschap”; de term “Partijen” betekent in voorkomend geval de Verbonden Vennootschap en de Klant.

 

2.2 Wijzigingen

Destiny NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, de Dienst specificaties, de Service Level Agreement, en de Vergoedingen en de kosten eenzijdig te wijzigen. Destiny NV zal dienaangaande de Klant uiterlijk één (1) maand voor de inwerkingtreding van de wijziging in kennis stellen en dit via elk middel dat Destiny NV hiervoor geschikt acht zoals, in het bijzonder doch niet gelimiteerd tot, een kennisgeving via een vermelding van de wijzigingen op de factuur van de Klant.

In het geval de Klant de vooropgestelde wijzigingen niet aanvaardt, is de Klant gerechtigd de Dienst(en) waarop de wijzigingen betrekking hebben, uitsluitend voor de toekomst, te beëindigen zonder dat Partijen hiervoor een (verbreking)vergoeding verschuldigd zijn anders dan de Vergoedingen verschuldigd door de Klant voor effectief door Destiny NV verleende Diensten tot op het ogenblik van de datum van beëindiging door de Klant, en dit door middel van een kennisgeving bij aangetekend schrijven ontvangen door Destiny NV uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen.

In geval van wijzigingen overeenkomstig een beslissing, uitspraak, verplichting, wet of regelgeving die de contractuele verplichtingen in hoofde van Destiny NV op een materiële wijze verzwaren of onmogelijk maken, is Destiny NV gerechtigd de betreffende Dienst(en) mits loutere schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder hiervoor enige verbrekings- of beëindiging vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

Worden niet beschouwd als wijzigingen aan de bedingen van de Overeenkomst die de Klant de mogelijkheid geven om de Overeenkomst zonder vergoeding te verbreken: 

 1. Wijzigingen die uitsluitend in het voordeel van de Klant zijn; 
 2. Wijzigingen die louter administratief van aard zijn en geen negatieve impact hebben op de Klant; 
 3. Wijzigingen die rechtstreeks worden opgelegd door of krachtens een wetgeving, uitspraak of verplichting genomen of opgelegd door een Belgische (bv. BIPT), Europese regelgevende of rechtsprekende instantie of van een Belgische of Europese wet- of regelgeving die dergelijke aanpassingen op een dwingende wijze opleggen; 
 4. Een indexatie van de Vergoedingen en kosten zoals beschreven in artikel 6.2 (Prijsaanpassing) van de Algemene Voorwaarden. 

 

2.3 Verzaking (aankoop)voorwaarden Klant

De Klant verzaakt aan de eigen (aankoop) voorwaarden en aanvaardt dat deze niet van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen Destiny NV en de Klant ongeacht het feit dat deze (aankoop) voorwaarden van de Klant anders bepalen en ongeacht het feit dat de Klant deze op welke wijze dan ook en op welk tijdstip ook ter kennis heeft gebracht van Destiny NV.

 

2.4 Totstandkoming Overeenkomst

Elke offerte of voorstel van Destiny NV is steeds vrijblijvend en louter indicatief. Destiny NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een offerte of voorstel van Bestelbon eenzijdig te herroepen of aan te passen. Behoudens anders overeengekomen tussen Partijen, zijn schriftelijke voorstellen of offertes van Destiny NV tot een maand na datum van versturing geldig waarna ze automatisch vervallen.

Een door de Klant ondertekende Bestelbon die niet uitdrukkelijk is aanvaard middels een Bestelbevestiging, verbindt Destiny NV niet, met dien verstande evenwel dat, behoudens in het geval van een schriftelijke weigering door Destiny NV, een door de Klant ondertekende Bestelbon die na het verstrijken van een termijn van 15 werkdagen nadat deze werd ontvangen door Destiny NV niet werd bevestigd door een Bestelbevestiging, wordt geacht aanvaard en bevestigd te zijn door Destiny NV. Een door de Klant ondertekende Bestelbon kan rechtsgeldig per fax, e-mail of elektronisch worden overgemaakt aan Destiny NV en heeft volledige bewijskracht tussen Partijen.

Een Overeenkomst tussen Destiny NV en de Klant komt slechts tot stand en verbindt Destiny NV slechts wanneer Destiny NV de Klant en de ondertekende Bestelbon heeft aanvaard middels een Bestelbevestiging. Een Bestelbevestiging kan rechtsgeldig per fax, e-mail of elektronisch worden overgemaakt aan de Klant en heeft volledige bewijskracht tussen Partijen.

Een op een fotokopie van de Overeenkomst door een Partij aangebrachte handtekening wordt tot het tegenbewijs gelijkgesteld met een op de originele Overeenkomst geplaatste handtekening.

In het geval van voorlegging van een kopie of een reproductie in een andere vorm dan de originele en oorspronkelijke Overeenkomst doen Partijen afstand van het recht om de voorlegging van de originele Overeenkomst te eisen en om de bewijskracht van de kopij of van de reproductie en haar overeenstemming met het origineel te ontkennen, behoudens bewijs van fraude of van aangetoonde onbetrouwbaarheid van de reproductietechniek.

Behoudens anders overeengekomen in de Bestelbon zal elke Dienst of groep van Diensten telkens het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke Bestelbon en afzonderlijke Overeenkomst. De beëindiging van een Dienst die het voorwerp uitmaakt van een Overeenkomst heeft geen invloed op de Diensten van dezelfde Klant die het voorwerp uitmaken van een andere afzonderlijke Overeenkomst.

Een Bestelbon zal door de Klant worden ondertekend door de bevoegde natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is de vennootschap van de Klant rechtsgeldig te vertegenwoordigen en te verbinden. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een Bestelbon ondertekent in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris of diegene die in uitvoering ervan de Vergoeding betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hem.

In het geval een Bestelbon van de Klant tevens, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op andere, aan de Klant verbonden ondernemingen conform artikel 11 W. Venn., zijn deze verbonden ondernemingen tevens gebonden door de bepalingen van de Overeenkomst en maakt de Klant zich sterk tot nakoming door deze verbonden ondernemingen van al haar contractuele verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de Overeenkomst.

Destiny NV kan op discretionaire wijze een (door de Klant ondertekende) Bestelbon niet aanvaarden en weigeren met de Klant een Overeenkomst af te sluiten in het geval Destiny NV twijfels heeft over de financiële situatie of solvabiliteit van de vennootschap van de Klant of om technische redenen.

Destiny NV kan tevens op elk ogenblik en tot op het ogenblik van aanvaarding van de Klant en de Bestelbon, bijkomende eisen stellen van financiële of technische aard als voorwaarde voor het afsluiten van een Overeenkomst met de Klant.

 

2.5 Online Bestelling

In het geval van een online bestelling (Bestelbon) van Dienst(en) en/of Product(en) via de website van Destiny NV (www.dstny.be), correct geplaatst door de Klant conform al de van toepassing zijnde procedures en op voorwaarde van de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden, en, indien van toepassing, de Dienst Specificaties en de Service Level Agreement (SLA) komt de Overeenkomst uitsluitend tot stand op het ogenblik van de ontvangst door de Klant, op een duurzame drager (per e-mail) van de uitdrukkelijke bevestiging van Destiny NV van de online Bestelbon.

Behoudens indien expliciet anders vermeld in de Bestelbevestiging is de Datum Inwerkingtreding de datum waarop Destiny NV de bevestiging van de bestelling per e-mail heeft verstuurd aan het door de Klant opgegeven e-mailadres.

Behoudens schriftelijk verzet van de Klant binnen de 3 Werkdagen na ontvangst van de Bestelbevestiging, wordt de inhoud van de door Destiny NV verstuurde bevestiging en het voorwerp van de Overeenkomst geacht onweerlegbaar aanvaard te zijn door de Klant.

 

3. Duurtijd & Installatie

3.1 Duurtijd

De duurtijd van elke Overeenkomst start op de Datum Indienststelling en heeft een termijn zoals bepaald in de bevestigde Bestelbon (Initiële termijn). Bij gebreke aan een duurtijd opgenomen in de bevestigde Bestelbon, heeft de Overeenkomst een Initiële termijn van 36 maanden.

De Overeenkomst zal na het verstrijken van de Initiële termijn telkens automatisch en stilzwijgend verlengd worden met een termijn gelijk aan één (1) jaar (“Verlenging”), behoudens indien een Partij uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de Initiële termijn of de Verlenging de andere Partij per aangetekend schrijven informeert omtrent zijn beslissing de Overeenkomst niet te willen verlengen.

Uitsluitend voor wat betreft de KMO Klanten, zal de vervanging van een Overeenkomst van onbepaalde duur of van een Overeenkomst van bepaalde duur afgesloten door een nieuwe Overeenkomst van bepaalde duur, slechts gebeuren indien de KMO Klant vooraf schriftelijk in kennis werd gesteld van deze mogelijkheid en indien hij zijn uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord heeft gegeven. Indien een KMO Klant de verlenging van zijn Overeenkomst van bepaalde duur niet aanvaardt, zal het automatisch worden omgezet in een contract van onbepaalde duur.

De Klant kan de Overeenkomst op elk ogenblik schriftelijk opzeggen zonder de redenen ervan te hoeven meedelen.

Indien de Klant, andere dan een KMO Klant, de Overeenkomst beëindigt voor het verstrijken van de Initiële termijn of Verlenging, zal de Klant aan Destiny NV een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met de Vergoedingen die nog verschuldigd waren tot aan de vervaldag van de Initiële termijn c.q. Verlenging van de Overeenkomst. Bovendien is de Klant ertoe gebonden alle kortingen of discounts te betalen aan Destiny NV die de Klant overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst waren toegestaan. Alle bedragen voor Producten, hard- of software geleverd door Destiny NV worden onmiddellijk opeisbaar.

In het geval een KMO Klant deze Overeenkomst vroegtijdig wil beëindigen is hij een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan de Vergoedingen tot aan de afloop van de zesde maand volgend op de Datum Indienststelling van de Overeenkomst. Na afloop van de eerste zes maanden volgend op de Datum Indienststelling, kan elke partij de Overeenkomst op elk ogenblik schriftelijk beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand, zonder dat een verbrekingsvergoeding verschuldigd zal zijn door de KMO Klant.

Een bijkomende vergoeding is verschuldigd door de KMO Klant die, gratis of aan een lagere prijs, een Product heeft ontvangen waarvan het verkrijgen verbonden was aan de intekening op een Overeenkomst van bepaalde duur. Deze vergoeding is gelijk aan het nog uitstaande bedrag overeenkomstig de afschrijvingstabel, die bij de Datum Inwerkingtreding aan de KMO Klant werd meegedeeld en die de restwaarde weergeeft van het Product voor elke maand van de duur van het Overeenkomst.

Destiny NV heeft het recht de Overeenkomst, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder de vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling en zonder de betaling van een schade- of andere vergoeding, ten nadele van de Klant te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 5 Werkdagen in acht worden genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst (ii) bij staking van betaling of (aanvraag tot) faillissement door de Klant (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant (iv) indien beslag gelegd wordt op (enkele van) de vermogensbestanddelen van de Klant.

In dezelfde gevallen als hoger genoemd heeft Destiny NV het recht haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder de vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling en zonder de betaling van een schade- of andere vergoeding op te schorten en dit tot op het ogenblik dat de redenen die aan de oorzaak liggen van de opschorting worden geremedieerd. Gedurende de opschorting van de Overeenkomst is de Klant ertoe gehouden alle verplichtingen en Vergoedingen voortvloeiend uit de Overeenkomst te blijven respecteren.

In het geval van ontbinding of opschorting van de Overeenkomst door Destiny NV, behoudt Destiny NV zicht het recht voor om vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Destiny NV lijdt ingevolge de ontbinding/ opschorting en worden alle vorderingen van Destiny NV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

3.2 Opleveringstermijn, installatie en Datum Indienststelling

Elke opleveringstermijn zoals vermeld in de bevestigde Bestelbon of in de Bestelbevestiging is louter ten indicatieve titel. Behoudens indien uitdrukkelijk bepaald in een van toepassing zijnde SLA, geeft een overschrijding van de opleveringstermijn, ongeacht de reden, niet het recht aan de Klant op enige schadevergoeding, noch het recht tot ontbinding van de Overeenkomst.

Destiny NV zal alle commercieel en economisch redelijke inspanningen leveren om de vooropgestelde opleveringstermijn te respecteren.

De opleveringstermijn neemt, behoudens indien anders bepaald, een aanvang op de Datum Inwerkingtreding en neemt een einde op de Datum Indienststelling.

De opleveringstermijn wordt in ieder geval geschorst ingevolge het niet-naleven door de Klant of door de Klant aangeduide derde van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen, het niet (tijdig) voldoen van de Klant-uitrusting, het Klant-aansluitnetwerk en/of de Locatie aan de vooropgestelde parameters of voorschriften zoals opgesomd in de Overeenkomst.

In het geval van schorsing van de Opleveringstermijn ingevolge hogergenoemde is Destiny NV gerechtigd de Vergoeding(en) die overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst door de Klant zijn verschuldigd, te factureren vanaf het einde van de in de bevestigde Bestelbon aangegeven opleveringstermijn. Hetzelfde geldt in het geval het Klant- aansluitnetwerk niet (tijdig) operationeel is voor redenen die niet toerekenbaar zijn aan Destiny NV.

Op het einde van de installatie/oplevering zal Destiny NV de Dienst(en) testen. De oplevering wordt geacht voltooid te zijn en onweerlegbaar aanvaard door de Klant hetzij (i) door de schriftelijke bevestiging door de Klant (acceptatiedocument) (ii) het gebruik van de Dienst(en) door de Klant hetzij (iii) in het geval de Klant binnen een termijn van 3 Werkdagen na kennisgeving door Destiny NV van de oplevering van de Dienst(en) zich niet per aangetekend schrijven verzet tegen de acceptatie omwille van duidelijk weergegeven gebreken of onmogelijkheid de Dienst(ten) te gebruiken conform de Overeenkomst.

De datum van aanvaarding door de Klant zoals boven vermeld geldt als Datum Indienststelling.

In het geval van meerdere Locaties (Sites) van een Klant zal, behoudens indien anders bepaald in de bevestigde Bestelbon of Bestelbevestiging, de Datum Indienststelling gelijk zijn aan de datum waarop door Destiny NV de Dienst(en) op de eerste Locatie in dienst word(t)(en) gesteld en beschikbaar (is) (zijn) voor de Klant. De Initiële termijn van de Overeenkomst zal in voorkomend geval verlengd worden met de termijn die is verstreken tussen de datum indienstelling van de eerste Locatie en de datum indienststelling van de laatste Locatie.

Voor wat betreft mobiele Diensten geldt als Datum Indienststelling de datum waarop de eerste Simkaart zoals door Destiny NV in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, door Destiny NV geactiveerd wordt in het Dstny Mobiel-netwerk.

Uiterlijk bij ondertekening van de Bestelbon door de Klant verbindt deze laatste zich ertoe Destiny NV schriftelijk alle informatie te verschaffen die vereist zijn voor een correcte installatie door Destiny NV van de Dienst(en). Deze informatie omvat doch is niet beperkt tot (technisch) gegevens met betrekking tot de Locatie(s), Klant-uitrusting (bv PABX, …), Klant-aansluitnetwerk, … nodig voor Destiny NV of een derde door Destiny NV aangeduide partij om de Dienst(en) te kunnen installeren (configureren) en in stand houden gedurende de duurtijd van de Overeenkomst.

De verantwoordelijkheid van Destiny NV betreft uitsluitend de installatie en configuratie van (i) de Dstny-uitrusting op de Locatie(s) (ii) het Dstny-aansluitnetwerk (indien van toepassing) vanaf Netwerkaansluitingspunt tot aan het Toegangspunt op de Dstny-Backbone, (iii), indien van toepassing, de levering van het (de) Product(en) en (iv) de levering en activatie van de Simkaarten.

Voor wat betreft mobiele Diensten geleverd door Destiny NV is de toegang tot de Dienst slechts mogelijk indien de Klant op haar uitsluitende verantwoordelijkheid, voorziet in Eindapparatuur (toestel voor mobiele telecommunicatie) dat compatibel is met de Dienst geleverd door Destiny NV.

Behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen met de Klant is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de Klant-uitrusting (configuratie van zijn PABX, …), het Klant-aansluitnetwerk, alsook voor de Locatie.

Bekabeling tussen het Netwerkaansluitingspunt en de Klant-uitrusting (router, …) kan door Destiny NV worden voorzien indien dit in de Overeenkomst werd overeengekomen. Indien geïnstalleerd door de Klant zelf dient de bekabeling te voldoen aan de VVT-F2 standaard. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor aanpassingen die dienen te gebeuren binnen zijn/haar LAN (Local Area Network). In het geval de Klant-uitrusting voorziet in alarmlijnen zal de Klant Destiny NV hiervan vóór de configuratie /installatie van de Dienst, in kennis stellen.

Een Locatie dient een stofvrije en niet-vochtige ruimte te betreffen met een 230V aansluiting binnen max. 2 meter van de router. Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk (op haar kosten) voor wijzigingen, aanpassingen etc. aan de Locatie(s), behoudens indien anders overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. Bouwkundige werken, hoogtewerk en/of andere fysieke veranderingen of aanpassingen aan gebouwen, gebeuren enkel op projectbasis tegen een daarbij afzonderlijk aangeboden offerte (inclusief project voorwaarden).

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om tijdig te beschikken over alle licenties, vergunningen, goedkeuringen, toestemmingen etc… die vereist zijn voor de (toegang tot de) Locatie(s), de aanpassingen en/of wijzigingen in of aan de Locatie(s) en de aanpassingen, wijzigingen en configuraties van de Klant-uitrusting en de Klant-uitrusting zelf.

De Klant verbindt er zich toe om Destiny NV of door haar aangestelde derden alle tijdige toegang te verlenen tot, en ziet erop toe dat derden aangesteld door de Klant alle tijdige toegang verschaffen aan Destiny NV of door haar aangestelde derden, tot de Locatie en de Klant-uitrusting.

In geval van een Klant-aansluitnetwerk is het de verantwoordelijkheid van de Klant om tijdig op zijn kosten de vereiste aanvragen en vergunningen in te dienen bij de betrokken derde leveranciers of operatoren opdat het Klant- aansluitnetwerk binnen de kortst mogelijke termijn wordt opgeleverd. Destiny NV kan bijkomende technische of andere voorwaarden opleggen aan het Klant-aansluitnetwerk in functie van de Dienst(en) en de kwaliteit hiervan.

In het geval van een Dstny-aansluitnetwerk zal Destiny NV het aansluitnetwerk zoals gespecifieerd in de Overeenkomst voorzien vanaf het Netwerkaansluitingspunt tot aan het Toegangspunt met de Destiny NV backbone. Voor een Dstny-aansluitnetwerk zal Destiny NV in het geval van DSL technologie een bestaand vrij koperpaar gebruiken. Indien er onvoldoende koperparen aanwezig zijn/vrijgemaakt kunnen worden op deze Locatie zal op deze Locatie een éénmalige kost van 600 EUR worden aangerekend om nieuwe koperparen het gebouw binnen te brengen.

Voor een Dstny-aansluitnetwerk op basis van glasvezeltechnologie zijn de Vergoedingen in de Overeenkomst geldig voor alle werken op openbaar domein (i.e. tot aan de rooilijn van de Locatie). Alle kosten op privaat domein zijn ten laste van de Klant.

In het geval de oplevering van de Dienst(en) niet mogelijk is voor redenen die niet aantoonbaar toewijsbaar zijn aan Destiny NV zoals, zonder limitatief te zijn, een gebrek in de Klant-uitrusting, het Klant-aansluitnetwerk en/of de Locatie, zal de Klant op haar uitsluitende kosten en verantwoordelijkheid alle noodzakelijke maatregelen nemen zodat een oplevering van de Diens(ten) alsnog mogelijk is binnen een zo kort mogelijke termijn.

In het geval ingevolge technische redenen, de oplevering van de Dienst(en) op basis van een Dstny-aansluitnetwerk niet mogelijk is, kan de Klant en Dstny, elk individueel, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder vergoeding en zonder aansprakelijkheid dienaangaande.

Voorafgaand aan de installatie van de Dienst(en) zal de Klant op eigen kosten en verantwoordelijkheid een volledige back-up voorzien van alle gegevens

 

4. Verplichting van de Partijen

4.1 Destiny NV

In ruil voor de tijdige en correcte betaling door de Klant van de Vergoeding en kosten zoals bepaald in de Overeenkomst en op voorwaarde van het correct naleven door de Klant van al haar contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, verbindt Destiny NV zich tot de levering van de Dienst(en) aan de Klant overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.

De Dienst(en) worden door Destiny NV geleverd met de vakkundigheid en nauwkeurigheid zoals redelijkerwijs kan worden verwacht van een operator en aanbieder van een elektronische communicatiedienst en overeenkomstig de algemeen aanvaarde normen in de sector. Niettegenstaande enige tegenstrijdige bepalingen in de Overeenkomst, betreffen de contractuele verplichtingen in hoofde van Destiny NV uitsluitend middelenverbintenissen.

Destiny NV is gerechtigd de technische aspecten van de Dienst(en) eenzijdig te wijzigingen om rekening te houden met technische ontwikkelingen, wijzigingen in het regelgevend kader en/of ingevolge verplichtingen of aanbevelingen opgelegd of gedaan door een Belgische (BIPT, …), een Europese regelgevende of rechtsprekende instantie of ingevolge Belgische of Europese wet-of regelgeving.  In het geval dergelijke wijzigingen, direct of indirect, een wijziging inhouden met betrekking tot de Klant-uitrusting, de Eindapparatuur, het Klant-aansluitnetwerk of de Locatie zal de Klant zich op eigen kosten en verantwoordelijkheid conformeren aan dergelijke gewijzigde voorwaarden.

De verantwoordelijkheid van Destiny NV en de verplichtingen van Destiny NV zoals deze voortvloeien uit de Overeenkomst zijn steeds beperkt tot het Dstny-netwerk en de door haar geleverde Producten of Dienst(en) met uitsluiting van de elementen die niet door Destiny NV worden beheerd of die via het Dstny-netwerk worden geleverd.

Destiny NV is in geen enkele geval verantwoordelijk voor diensten en producten geleverd door andere partijen dan Destiny NV (inclusief diensten en producten geleverd door de Klant zelf).

De Dienst(en) kunnen ingevolge onderhoud, upgrades en aanpassingen ingevolge de technologische voortuitgang tijdelijk onderbroken worden, niet-toegankelijk of met mindere kwaliteit geleverd worden. In voorkomend geval zal Destiny NV alle commercieel-economisch redelijke maatregelen treffen om de onderbreking, niet-toegankelijkheid of het verlies van kwaliteit op te lossen of hiervoor een voor de klant aanvaardbare work-around aanbieden. Destiny NV zal hierbij steeds betrachten de Klant voorafgaandelijk in kennis te stellen van de betreffende werken.

In het geval van niet-geplande incidenten met betrekking tot de Dienst(en) zal Destiny NV alle redelijke inspanningen leveren om deze incidenten op te lossen binnen de zo kortst mogelijke termijn en, indien van toepassing, binnen het kader van de tussen Partijen afgesloten SLA.

Voor aanpassingen, wijzigingen of interventies voor redenen, geheel of gedeeltelijk, toerekenbaar of te wijten aan de Klant, de Klant-uitrusting of het Klant-aansluitnetwerk is Destiny NV gerechtigd de overeenstemmende kosten te verhalen op de Klant.

Het is Destiny NV toegestaan om, zonder enige aansprakelijkheid in haar hoofde, alle maatregelen te nemen (inclusief het opschorten van de Dienst(en), de toegang tot de Dienst(en) tijdelijk of definitief af te sluiten) indien dergelijke maatregelen, bij discretionaire beslissing van Destiny NV, nodig zijn voor het vrijwaren van de integriteit en/of normale werking van de Diensten, van het Dstny-netwerk of van haar infrastructuur in het algemeen. Hetzelfde geldt voor maatregelen genomen op basis van of ingevolge verplichtingen of aanbevelingen opgelegd of gedaan door een Belgische, Europese regelgevende of rechtsprekende instanties.

Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, wordt Destiny NV niet geacht kennis te hebben van, of rekening gehouden te hebben met, de specifieke toepassing die de Klant van een Dienst zal maken en Destiny NV kan hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden.

Enkel de Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het specifieke doel waarvoor hij een Dienst aanwendt en het gebruik dat hij van de Dienst maakt. In het bijzonder, en zonder afbreuk te doen aan de algemene informatieplicht in hoofde van Destiny NV is uitsluitend de Klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor de keuze en configuratie van Dienst en de compatibiliteit van het Dienst in de (IT) omgeving van de Klant of de door de Klant aangeduide derde

 

4.2 De Klant

De Klant verbindt er zich toe alle verplichtingen zoals deze voortvloeien uit de Overeenkomst te goeder trouw na te komen en zal erop toezien, en maakt zich sterk, dat alle gebruikers van de Dienst(en) deze verplichtingen eveneens respecteren.

De Klant zal alle informatie, medewerking en toegang geven aan Destiny NV of aan door Destiny NV aangewezen derden en die redelijkerwijs nodig zijn voor Destiny NV voor de levering van de Dienst(en) overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op eigen kosten alle vergunningen, licenties en toelatingen aan te vragen die vereist zijn voor het respecteren van haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst alsook met betrekking tot de Klant-uitrusting en deze in stand te houden gedurende de volledige duurtijd van de Overeenkomst

De Klant verbindt er zich toe elke wijziging met betrekking tot de informatie die hij bij het aangaan van de Overeenkomst heeft overgemaakt aan Destiny NV zonder uitstel aan Destiny NV schriftelijk door te geven alsook elke informatie of elke wijziging die een invloed heeft of kan hebben op de Dienst(en) of de kwaliteit ervan.

De Klant zal zich ervan weerhouden om gedurende de duurtijd van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen aan de Klant-uitrusting, Locatie of Product(en) of in het algemeen, elke infrastructuur of software die een invloed kunnen hebben op de levering van de Dienst(en) door Destiny NV.

De klant is verantwoordelijk voor de bewaking van de installatie inclusief configuratie noodzakelijk voor de Dienst(en) en zal niet toestaan dat derden toegang hebben tot of wijzigingen aanbrengen aan deze installatie/configuratie.

De klant zal de Dienst(en) uitsluitend gebruiken (i) als een goed huisvader, (ii) voor eigen rekening en bedrijfsdoeleinden, (iii) op een normale en redelijke wijze, (iv) conform alle geldende wet- en regelgeving, en, (iv) niet in strijd met de openbare orde of de goede zeden.

Behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen tussen Destiny NV en de Klant, is het niet toegestaan aan de Klant om de Dienst(en) op enigerlei wijze zelf of via een derde, geheel of gedeeltelijk, te commercialiseren, tegen vergoeding of om niet te verhuren, uit te lenen, door te verkopen, over te dragen of onder welke vorm dan ook ter beschikking te stellen van derden.

De Klant verbindt er zich toe om gedurende de duur van de Overeenkomst zich te conformeren met de specificaties, technische vereisten en andere al dan niet technische voorwaarden zoals opgenomen in de bevestigde Bestelbon of de Overeenkomst, zoals eventueel gewijzigd.

 

5. Producten, software en eindapparatuur

5.1 Producten

Wanneer Destiny NV, in het kader van de Overeenkomst, een Product verkoopt aan de Klant zal de eigendom van dit Product pas worden overgedragen op de Klant tot na volledige voldoening door de Klant van al wat als tegenprestatie van het door Destiny NV geleverde of te leveren Product verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

Niettemin zullen de risico’s van schade, verlies of de vernietiging van het verkochte Product worden overgedragen door Destiny NV aan de Klant vanaf het moment dat het Product is geleverd op de Locatie of op elke andere plaats overeengekomen in de Overeenkomst.

Tot op het ogenblik dat, mits volledige betaling, de eigendom van het Product effectief aan de Klant is overgedragen (i) is het de Klant verboden om het Product als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht, (ii) zal de Klant op het Product een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat het Product in eigendom toebehoort aan Destiny NV.

De Klant verbindt er zich toe om Destiny NV onmiddellijk met aangetekend schrijven te verwittigen van elk(e) (poging tot) beslag dat door een derde op het Product wordt gelegd.

De Klant verbindt er zich toe zich uitdrukkelijk te verzetten met alle middelen naar recht tegen elke poging tot toe-eigening of beslag dat op een Product wordt gelegd en waarvan de eigendom door Destiny NV nog niet is overgedragen.

De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot het onder eigendomsvoorbehoud vallende Product en dient deze in perfecte staat te onderhouden overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De Klant dient het Product tot op het ogenblik van eigenlijke eigendomsoverdracht te verzekeren tegen alle normale risico’s (zoals, doch niet beperkt tot, brand, waterschade, diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek aan Destiny NV voorleggen.

Indien het Product wordt geplaatst in een Locatie of plaats die niet in eigendom toebehoort aan de Klant verbindt de Klant er zich toe om alle maatregelen te nemen en alle contractueel afdwingbare afspraken te maken met de eigenaar van de Locatie of plaats opdat de rechten van Destiny NV zoals bepaald in onderliggende Overeenkomst worden gevrijwaard.

In geen geval zal de Klant het onder eigendomsvoorbehoud vallend Product verplaatsten of laten verplaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Destiny NV.

Leveringstermijnen met betrekking tot een Product zelfs indien schriftelijk vastgelegd zijn steeds indicatief en binden Destiny NV niet.

Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, wordt Destiny NV niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van een Product zal maken en Destiny NV kan hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden.

Enkel de Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het specifieke doel waarvoor hij een Product aanwendt en het gebruik dat hij van het Product maakt. In het bijzonder, en zonder afbreuk te doen aan de algemene informatieplicht in hoofde van Destiny NV is uitsluitend de Klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor de keuze en configuratie van het Product en de compatibiliteit van het Product in de (IT) omgeving van de Klant of de door de Klant aangeduide derde.

De Klant zal het Product bij levering onmiddellijk in ontvangst nemen en onderzoeken of de kwaliteit van het Product overeenstemt met wat werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende het Product dienen onverwijld en uiterlijk binnen 2 Werkdagen na levering schriftelijk overgemaakt te worden aan Destiny NV. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat het Product door de Klant nog niet in gebruik werd genomen. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op en geven geen recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

De aansprakelijkheid van Destiny NV voor eventuele verborgen gebreken in een Product is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen de termijn zoals van toepassing in de voorwaarden van de fabrikant en bij gebreke daaraan binnen een termijn van 6 maanden na levering. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 10 Werkdagen na ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven door de Klant te worden gemeld.

De Klant aanvaardt en erkent dat Destiny NV al de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant van het Product ten aanzien van Destiny NV kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.

Elke vrijwaring voor gebreken is vervallen, ongeacht de termijn, wanneer het Product op welke wijze dan ook werd gewijzigd of indien een derde of de Klant wijzigingen of herstellingen heeft uitgevoerd aan het Product, behoudens mits uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijk goedkeuring van Destiny NV.

Alle bepalingen met betrekking tot een Product dat onder eigendomsvoorbehoud vallen, zijn eveneens van toepassing voor een Product dat door Destiny NV aan de Klant in huur worden gegeven. De Klant zal bovendien een gehuurd Product niet onderverhuren of, in het algemeen, niet ter beschikking stellen van derden.

De Klant verbindt er zich toe om, in het geval van beëindiging van de Overeenkomst ongeacht de redenen, elk Product dat door Destiny NV wordt verhuurd of dat op dat ogenblik nog onder eigendomsvoorbehoud valt, in goede staat en op eigen kosten terug aan Destiny NV te bezorgen en dit vóór de door Destiny NV aangegeven datum. In het geval de Klant in gebreke blijft een Product in goede staat terug te bezorgen aan Destiny NV vóór de door Destiny NV aangegeven datum, zal Destiny NV de nieuwwaarde van het Product factureren aan de Klant die zich in dergelijk geval ertoe verbindt dit bedrag te betalen binnen de 10 Werkdagen.

Elke aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging aan een Product onder eigendomsvoorbehoud of een Product dat aan de Klant worden verhuurd door Destiny NV ligt uitsluitend bij de Klant.

 

5.2 Software en Intellectuele eigendomsrechten

In het geval als onderdeel van de Overeenkomst door Destiny NV software wordt geleverd of geïnstalleerd bij de Klant, ontvangt de Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze software voor de termijn van de Overeenkomst en uitsluitend overeenkomstig de (licentie) voorwaarden van de eigenaar of licentiehouder die Klant ingevolge het gebruik van de software erkent en aanvaard te hebben ontvangen en goedgekeurd.

In het geval van miskenning van de (licentie)voorwaarden van toepassing met betrekking tot de software, kan Destiny NV, de eigenaar of licentiegever elk verder gebruik van de software door de Klant doen staken of elk verder gebruik opschorten. De Klant aanvaardt en erkent dat Destiny NV al de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant/eigenaar/licentiegever van de software ten aanzien van Destiny NV kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.

Behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen tussen Destiny NV en de Klant, is het de Klant niet toegestaan de software verder in licentie te geven, derden toegang te verlenen tot de software of de software te gebruiken voor andere doeleinden dan in het kader van de Overeenkomst.

Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en/of gerelateerd aan de Dienst(en), de Simkaart, de Product(en), software, het Dstny-netwerk en de Dstny-uitrusting behoort uitsluitend toe aan Destiny NV en/of leveranciers van Destiny NV.

Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot prestaties uitgevoerd in het kader van de Overeenkomst komen uitsluitend toe aan Destiny NV en/of leveranciers van Destiny NV met uitsluiting van de Klant.

Behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, houdt de Overeenkomst geen overdracht in van (intellectuele) eigendomsrechten.

De Klant zal zich onthouden van handelingen die afbreuk kunnen doen aan de eigendomsrechten van Destiny NV of van de leveranciers aan Destiny NV en zal al de door Destiny NV of leveranciers van Destiny NV op het Product of software aangebrachte (onderscheidende) symbolen, tekens of plaatjes niet verwijderen.

 

5.3 Eindapparatuur

In het geval overeengekomen in de Overeenkomst, zal Destiny NV de overeengekomen Eindapparatuur leveren en installeren bij de Klant. De Klant verbindt zich ertoe en ziet erop toe dat derden, uitsluitend Eindapparatuur aansluiten die conform is met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en die voldoet aan al de specificaties zoals vooropgesteld door Destiny NV en zoals van tijd tot tijd kan wijzigen.

De Klant zal op eerste verzoek van Destiny NV en op eigen kosten en verantwoordelijkheid elke Eindapparatuur loskoppelen van het Dstny- netwerk indien deze aanleiding geeft of kan geven tot technische storing op het Dstny-netwerk.

De Klant zal Destiny NV vrijwaren en schadeloosstellen voor alle kosten en schade opgelopen door Destiny NV of gevorderd door een derde van Destiny NV ingevolge het, rechtsreeks of onrechtstreeks, aansluiten op het Dstny-netwerk van Eindapparatuur die niet conform de wet- of regelgeving is of die niet overeenkomt of voldoet aan de door Destiny NV vooropgestelde specificaties.

Eindapparatuur geleverd en, indien van toepassing, geïnstalleerd door Destiny NV of een door Destiny NV aangeduide derde zijn Producten die worden geleverd en geïnstalleerd overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst en in het bijzonder artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

Destiny NV heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder de betaling van een schade- of andere vergoeding op te schorten of te ontbinden ten nadele van de Klant in het geval de Klant weigert om op het eerste verzoek van Destiny NV Eindapparatuur los te koppelen die niet conform is met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, die niet voldoet aan al de specificaties zoals vooropgesteld door Destiny NV, die storing veroorzaakt of het Dstny-netwerk of Faciliteiten aantasten of dreigen aan te tasten of die in het algemeen een bedreiging zijn of kunnen zijn voor de netwerkintegriteit.

De Klant geeft Destiny NV de toestemming om voor onderhoud of configuratie redenen, zich remote toegang te verschaffen tot de Eindapparatuur van de Klant.

 

6. Tarieven en betaling

6.1 Vergoedingen

De Vergoedingen en kosten verschuldigd door de Klant in ruil voor de Dienst(en) zijn vermeld in de Overeenkomst en kunnen bestaan uit een connectiviteitsvergoeding, abonnementsvergoeding, verkeer-gerelateerde vergoedingen, …. Alle Vergoedingen en kosten zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief belastingen.

Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de Dienst(en) of Producten, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de Datum Inwerkingtreding zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de Klant.

De Verkeer-gerelateerde vergoedingen zijn vergoedingen voor de verbindingen van de Klant in functie van de bestemming en de duur ervan. Deze kosten worden berekend op basis van de tariefplannen zoals overeengekomen tussen de Klant en Destiny NV en zoals gevoegd aan de Overeenkomst.

Het voor de Klant toepasselijke tariefplan maakt een integraal deel uit van de Overeenkomst.

In het geval van betwisting met betrekking tot de Verkeer-gerelateerde kosten hebben uitsluitend de gegevens zoals opgenomen in de systemen van Destiny NV kracht van bewijs.

In voorkomend geval omvatten het factuur van de Klant tevens een post “dienstenverrekening derde partijen”. De onder deze post vermelde kosten betreffen bedragen voor diensten van derden die door Destiny NV worden ingevorderd voor rekening van deze derden. Destiny NV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten geleverd door deze derde partijen en eventuele klachten dienaangaande dienen uitsluitend gericht te worden aan de desbetreffende dienstverleners.

Eventuele kosten of éénmalige Vergoedingen kunnen op kortere termijn worden gefactureerd en zullen, behoudens indien anders overeengekomen in de bevestigde Bestelbon, worden gefactureerd nadat de dienst of Product waarop deze kosten/vergoedingen betrekking hebben, werden geleverd

 

6.2 Prijsaanpassing

Alle Vergoedingen en kosten kunnen na Datum Inwerkingtreding, op ieder moment eenzijdig en te goeder trouw worden verhoogd door Destiny NV in het geval, zelfs indien ingevolge voorzienbare omstandigheden, (i) één of meer kostprijsfactoren wijzigen (met inbegrip van doch niet uitsluitend de (inkoop) prijzen en de loonkost) en/of (ii) in het geval van een verhoging van de (overheid)heffingen. Een dergelijke eenzijdige wijziging van de Vergoedingen en kosten kan een wijziging uitmaken van artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden dat hem het recht verlenen de Overeenkomst te beëindigen.
In ieder geval kan Destiny NV, aan het begin van elk kalenderjaar en zonder voorafgaande kennisgeving, met ingang vanaf 1 januari in zulk kalenderjaar, een indexering doorvoeren van de Vergoedingen en kosten met betrekking tot de Diensten toegepast op basis van de referteloonkost ‘Agoria Digital voor de digitale sector’, erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en zoals gepubliceerd door Agoria, op basis van onderstaande formule:

 • "R" de geïndexeerde Vergoedingen en kosten betekent;
 • "R0" de Vergoedingen en kosten zoals van toepassing op de Datum Inwerkingtreding betekent;
 • "S" de Agoria Digital index (referteloonkost voor de digitale sector zoals maandelijks gepubliceerd door Agoria) van toepassing op de herzieningsdatum betekent; en
 • "S0" de Agoria Digital index (referteloonkost voor de digitale sector zoals maandelijks gepubliceerd door Agoria) van toepassing op de Datum Inwerkingtreding betekent.

Een indexatie van de vergoedingen en kosten betreft geen wijziging van de Overeenkomst in de zin van artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden waarvoor de Klant gerechtigd is om de Overeenkomst te beëindigen onder deze Algemene Voorwaarden. 

 

6.3 Facturatie

De Vergoedingen en kosten verschuldigd door de Klant overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst worden gefactureerd op het op de Bestelbon vermelde adres van de Klant.

Alle facturen worden in elektronisch formaat (.pdf of anders) en per e-mail verstuurd aan het in de Bestelbon opgegeven e-mailadres. Partijen verklaren zich uitdrukkelijk en voorafgaandelijk akkoord met deze manier van factureren. Op voorwaarde dat dit expliciet wordt overeengekomen in de Bestelbon kan de Klant opteren om haar facturen in papieren versie te ontvangen. Destiny NV kan in voorkomend geval het versturen van papieren facturen afhankelijk maken van een bijkomende kost.

De Klant zal elke wijziging van het facturatieadres of van het opgegeven e-mailadres voor facturatiedoeleinden zonder uitstel en schriftelijk doorgeven aan Destiny NV.

In het geval van voorlegging van een kopie of een reproductie in een andere vorm dan de originele en oorspronkelijke factuur doen Partijen afstand van het recht om de voorlegging van de originele factuur te eisen en om de bewijskracht van de kopij of van de reproductie en haar overeenstemming met het origineel te ontkennen, behoudens bewijs van fraude of van aangetoonde onbetrouwbaarheid van de reproductietechniek.

De facturatie neemt een aanvang op de Datum Indienststelling hetzij op het moment zoals bepaald in de bevestigde Bestelbon en gebeurt, behoudens indien anders bepaald in de bevestigde Bestelbon, op maandelijkse basis. In het geval van oplevering van meerdere Locaties zal de facturatie gebeuren vanaf de Datum Indienststelling van de eerste Locatie en dit pro rata de effectief opleverde Locaties.

Vergoedingen voor Diensten geleverd gedurende onvolledige maanden worden pro rata het aantal dagen van de onvolledige maand gefactureerd.

Facturen van Destiny NV voor Vergoedingen en kosten voortvloeiend uit de Overeenkomst zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag van de factuur.

Behoudens indien uitdrukkelijk anders is bepaald in de bevestigde Bestelbon zijn facturen van Destiny NV betaalbaar uiterlijk (15) vijftien dagen na factuurdatum. De Klant verbindt er zich toe om de facturen van Destiny NV te betalen binnen een termijn van (15) vijftien dagen na factuurdatum.

In het geval van betwisting dient de Klant Destiny NV binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven in kennis te stellen van de motieven van de betwisting alsook het bedrag dat wordt betwist. Niet- betwiste bedragen zijn betaalbaar uiterlijk op vervaldag van de factuur.

Bij niet-betaling van onbetwiste bedragen op vervaldag worden alle andere nog niet vervallen vorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar.

In dat geval behoudt Destiny NV zich het recht voor om, mits voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling inclusief een remediëringstermijn van 5 Werkdagen, de uitvoering van haar verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten tot op het ogenblik dat de Klant aan al haar contractuele verplichtingen heeft voldaan. Betalingen van de Klant aan Destiny NV worden in voorkomend geval eerst aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een niet-betwiste factuur of niet-betwist bedrag op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand op het onbetaalde factuurbedrag. Tevens is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 40, onverminderd het recht van Destiny NV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade en onverminderd het recht van Destiny NV om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling.

Een opschorting van de dienstverlening zal niet plaatsvinden in het geval en zolang de Ombudsdienst voor de telecommunicatie een door de Klant ingediende betwisting niet heeft behandeld met een maximumtermijn evenwel van 4 maanden.

Iedere onderbreking van de dienstverlening ingevolge een wanbetaling blijft, voor zover technisch mogelijk, beperkt tot de betrokken Dienst.

In voorkomend geval en behoudens in geval van fraude of in geval van consequent te laat betaalde facturen (met name wanneer de Klant binnen een periode van 12 maanden reeds van het regime van een minimumdienst heeft genoten), kan Destiny NV beslissen dat de Dienst beperkt wordt tot een minimumdienst. Voor wat betref de Telefonie Dienst betekent dit dat de Klant enkel over de mogelijkheid beschikt om te worden opgebeld (met uitsluiting van oproepen met betaling van de gesprekskosten door de opgeroepene) en de mogelijkheid zelf de nooddiensten op te bellen.

Destiny NV heeft het recht, ongeacht een al dan niet voorafgaande opschorting van de Dienst, de Overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder de betaling van een schade- of andere vergoeding te ontbinden ten nadele van de Klant in het geval de Klant na een termijn van tien (10) Werkdagen na een formele ingebrekestelling te hebben ontvangen in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst, te voldoen.

In het geval er op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant, bij niet-of laattijdige betaling van één of meer facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Destiny NV zich uitdrukkelijk het recht voor om de verdere levering van (de) Dienst(en) afhankelijk te stellen van een voorafgaande betaling dan wel andere zekerheden te eisen van de Klant. Indien de Klant weigert om op het verzoek van Destiny NV in te gaan, behoudt Destiny NV zich het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en van rechtswege te ontbinden zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

In het geval van ontbinding of opschorting van de Overeenkomst door Destiny NV, behoudt Destiny NV zich het recht voor om vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Destiny NV lijdt ingevolge de ontbinding/opschorting en worden alle vorderingen van Destiny NV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Aansprakelijkheid Destiny NV

Destiny NV zal alle commercieel redelijke middelen waarover zij beschikt, aanwenden om de Dienst(en) overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst aan de Klant te leveren.

Destiny NV verbindt zich geenszins (en de bepalingen van de Overeenkomst kunnen geenszins aldus geïnterpreteerd worden) tot het verstrekken aan de Klant van een uitdrukkelijke of impliciete waarborg of verzekering dat de Dienst(en) tegemoetkomt aan de verwachtingen of de behoeften van de Klant of dat de Dienst(en) foutloos of ononderbroken zal werken.

Destiny NV is slechts verantwoordelijk voor de werking van de Dienst(en) overeenkomstig de bepalingen en specificaties vooropgesteld in de Overeenkomst voor zover en in de mate aan alle de geldende (wettelijke) normen en technische netwerkinterfacespecificaties zoals door Destiny NV bepaald, wordt voldaan

Behoudens in het geval van bedrog of opzettelijke fout, is de totale maximale en gecumuleerde aansprakelijkheid van Destiny NV en haar aangestelden in ieder geval en te allen tijde beperkt tot de waarde van de betreffende Overeenkomst gedurende een termijn van 1 jaar.

In geen geval is Destiny NV aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, productiebeperkingen, verlies van gegevens, commerciële inactiviteit, administratie of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

De extra-contractuele (buitencontractuele) aansprakelijkheid van Destiny NV jegens de Klant is te allen tijde beperkt tot het gecumuleerde maximumbedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Destiny NV is afgesloten. De Klant kan op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Destiny NV een uittreksel ontvangen van de door Destiny NV dienaangaande afgesloten polissen.

Elke aansprakelijkheid voor schade in hoofde van Destiny NV en haar aangestelden is uitdrukkelijk uitgesloten indien de schade een gevolg is, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk van het niet respecteren door de Klant of door de Klant aangestelde derden van haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Voor zover Destiny NV bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van of een beroep doet op de medewerking, diensten en/of leveringen van derden (met uitzondering van de (onder)aannemers van Destiny NV) kan zij in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout, of hun nalaten.

In het geval van door Destiny NV geleverde gebrekkige goederen of gebrekkige Product(en), kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen of Product, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige vorm van (schade)vergoeding.

Ieder aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Destiny NV vervalt automatisch en van rechtswege indien deze niet aan Destiny NV per aangetekend schrijven ter kennis is gebracht binnen een termijn van 10 Werkdagen te rekenen vanaf het ogenblik dat de Klant voor het eerst kennis kreeg van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd of vanaf dat de Klant er redelijkerwijze kennis van had kunnen nemen.

In het geval van een storing of onderbreking van de Dienst(en) van de Klant verbindt Destiny NV zich er toe de maatregelen te nemen zoals vooropgesteld in de van toepassing zijnde SLA en dit binnen de daarin vastgestelde tijdsspannes. Behoudens in het geval van bedrog of opzettelijke fout, zal, in het geval Destiny NV de tijdsspannes niet naleeft zoals opgenomen in de van toepassing zijnde SLA voor redenen die overeenkomstig de bepalingen van de SLA haar toerekenbaar zijn, de vergoedingen verschuldigd zijn aan de klant zoals vastgesteld in de van toepassing zijnde SLA en dit met uitsluiting van enige andere (schade) vergoedingen lastens Destiny NV.

Bij gebreke aan een afzonderlijke SLA die van toepassing is op (een) specifieke Dienst(en) van Destiny NV, verbindt Destiny NV zich er uitsluitend toe om, in het geval van een storing of onderbreking van de Dienst(en) van de Klant, alle redelijke middelen in te zetten om de storing of onderbreking van de Dienst(en) naar best vermogen en binnen een zo kort mogelijke termijn op te lossen of een work-around aan te bieden aan de Klant zonder dat de Klant hiervoor aanspraak kan maken op enige (schade) vergoeding lastens Destiny NV.

In geen geval kan de storing of onderbreking van een Dienst of bundel van Diensten aanleiding geven tot het cumuleren door de Klant van vergoedingen onder verschillende SLA’s. Het maximale gecumuleerde bedrag van vergoedingen waarop de Klant ingevolge de van toepassing zijnde SLA’s aanspraak kan maken is beperkt tot het maximumbedrag vermeld in de betreffende SLA.

Destiny NV is niet aansprakelijk voor de middels een Dienst verstuurde of ontvangen inhoud noch voor het gebruik van de Dienst door de Klant of derden.

De klant bevestigt dat Destiny NV slechts verantwoordelijk is voor de Diensten die door haar worden aangeboden met uitsluiting van diensten geleverd door derden of de Klant.

Destiny NV is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de Dienst(en) geleverd aan de Klant indien de slechte of niet-werking van de Dienst een gevolg is van, rechtstreeks of onrechtstreeks, het handelen of nalaten te handelen van derden of van de Klant zelf.

Destiny NV is niet verantwoordelijk voor de (niet-) werking van Dienst geleverd aan de Klant indien dat een gevolg is van, rechtstreeks of onrechtstreeks, het handelen of nalaten te handelen van derden of van de Klant zelf in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst of in strijd met geldende wetgeving of het niet of niet-tijdig nakomen door de Klant van haar contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Destiny NV aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake (i) verlies of corruptie van data of informatie van de Klant of van derden bij de Klant en dit zowel bij de installatie als gedurende de duurtijd van de Overeenkomst (ii) voor het accidenteel verwijderen of niet ontvangen van inhoud of informatie via de Dienst(en) (iii) voor het niet (tussentijds) bewaren van inhoud of informatie (iv) voor de middels de Dienst(en) verstuurde of ontvangen inhoud of, in het algemeen, het gebruik van de Dienst door de Klant of derden via de Klant en (v) voor de hosting van en toegang tot de website van de Klant.

De Klant is als enige aansprakelijk voor alle schade die door de Klant of door de gebruikers die door Klant toegang wordt verleend tot de Dienst(en) wordt veroorzaakt ingevolge gebruik van de Dienst(en). De Klant zal Destiny NV dienaangaande volledig vrijwaren en schadeloosstellen.

 

7.2 Gebruik van dienst(en) door de Klant

Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst is de beveiliging van de Klant-uitrusting en de IT-omgeving van de Klant de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

De Klant verbindt er zich toe zelf of door een derde op regelmatige tijdstippen back-up’s te nemen van zijn gegevens.

Misbruik van de toegang tot de Dienst(en) al dan niet door derden is uitsluitend voor rekening van de Klant. De klant zal dienaangaande de toegang tot de Dienst(en) op een adequate wijze beveiligen.

De Klant verbindt zich er toe geen gebruik te maken van de Dienst(en) of in het algemeen geen handelingen te stellen of toe te laten die het Dstny-netwerk, het verkeer of de diensten van Destiny NV kunnen schaden of verstoren of die op enigerlei wijze de netwerkintegriteit of netwerkveiligheid van het Dstny-netwerk in het gedrang kan brengen.

De Klant zal zich weerhouden van elk onrechtmatig, verkeerd of ongeoorloofd gebruik van het Dstny-netwerk en de Dienst(en).

Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst(en) en de inhoud (gegevens) van de Dienst(en) en dit met uitsluiting van Destiny NV.

Elk gebruik van de Dienst(en) of het Dstny-netwerk door de Klant voor niet wettelijke of niet morele doeleinden, in de meest ruime zin, is uitdrukkelijk verboden en zal eveneens niet worden aanvaard door de Klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om elke onwettige of niet-morele inhoud aan de toezien houdende overheden en Destiny NV te melden.

De Klant zal Destiny NV of elke door Destiny NV aangestelde derde toegang verschaffen tot alle informatie en gegevens die noodzakelijk zijn voor Destiny NV voor de naleving door Destiny NV van de wet – en regelgeving en voor het naleven van al haar contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Elke aansprakelijkheid van Destiny NV en haar aangestelden voor de inhoud van de gegevens of verkeer opgeslagen, doorgestuurd of ontvangen door de Klant, door derden aangesteld door de Klant of door derden aan wie de Klant toegang heeft verschaft is uitdrukkelijk uitgesloten.

De Klant zal Destiny NV volledig schadeloosstellen en vrijwaren voor en tegen alle vorderingen, claims, etc … van derden tegen Destiny NV en/of haar aangestelden op basis van of ingevolge, in het algemeen, de inhoud van en de toegang tot de Diensten en in het bijzonder het gebruik van of de toegang tot de Dienst(en) in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst.

In het geval de Klant de Dienst(en) aanwendt om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken, gebeurt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant en verbindt de Klant er zich toe de toepassing en naleving van de wetgeving met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

De Klant zal Destiny NV volledig schadeloosstellen en vrijwaren voor en tegen alle vorderingen, claims, etc… van derden tegen Destiny NV en/of haar aangestelden op basis van of ingevolge, het niet respecteren door de Klant, haar aangestelden of derde partijen aangesteld door Destiny NV, van de wetgeving met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer.

 

8. Verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

8.1 Persoonsgegevens

Partijen zullen op elk ogenblik de vigerende wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens respecteren, zoals, in het bijzonder, zonder limitatief te zijn de EU Verordening (2016/679) (hierna “AVG”), de Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd (hierna “e-Privacy Richtlijn”) en al de wetgeving en besluiten in uitvoering van hogergenoemde Verordening en Richtlijn, zoals, zonder limitatief te zijn, de Wet (hierna naar verwezen als de “Privacy Wetgeving”).

Het beleid dat Destiny NV voert aangaande het verwerken van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Privacy Wetgeving (hierna verder genoemd, respectievelijk “Verwerken” en “Persoonsgegevens”), wordt verder gestipuleerd in de Dstny privacy policy zoals ter beschikking op www.dstny.be (hierna “Dstny Privacy Policy”).

 

8.1.1 DESTINY NV ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen in de Bestelbon zal Destiny NV uitsluitend kunnen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in artikel 4, 7) AVG (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke”).

In de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zal Destiny NV gewone Persoonsgegevens (met uitsluiting van bijzondere Persoonsgegevens) van de Klant Verwerken zoals namen, adressen, e-mailadressen, IP-adressen, telefoonnummers, gebruiksgegevens, gegevens over het communicatieverkeer, facturatie- en betalingsgegevens, technische gegevens, verkeersgegevens en lokalisatiegegevens.

Destiny NV verwerkt hogervermelde Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden 1) noodzakelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst, 2) noodzakelijkheid om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Destiny NV rusten en 3) de noodzakelijkheid voor de behartiging van gerechtvaardigde van Destiny NV.

Destiny NV verwerkt de betreffende Persoonsgegevens van de Klant voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Uitvoering van de Overeenkomst;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die in hoofde van Destiny NV van toepassing zijn;
 • Algemeen klantenbeheer en facturatie;
 • Het operationeel-technisch beheer van haar netwerk en de daarop door Destiny NV gebaseerde Diensten en Producten.

Behoudens indien Destiny NV wettelijk verplicht is en behoudens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Destiny NV de betreffende Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden.

Destiny NV verbindt zich ertoe de betreffende Persoonsgegevens steeds op een behoorlijke, transparante en rechtmatige wijze te Verwerken zoals onder meer vooropgesteld in de Dstny Privacy Policy. Persoonsgegevens worden bovendien slechts Verwerkt voor zover ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is m.b.t. de vooropgestelde doeleinden.

In het kader van de juistheid van de Persoonsgegevens verbindt de Klant zich er toe Destiny NV zonder uitstel te informeren omtrent wijzigingen m.b.t. de Persoonsgegevens waarvoor Destiny NV Verwerkingsverantwoordelijke is.

Destiny NV neemt m.b.t. de betreffende Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan wordt gewaarborgd en zodat deze Persoonsgegevens niet het voorwerp kunnen uitmaken van ongeoorloofd of onrechtmatige Verwerking.

De identiteit en contactgegevens van Destiny NV in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zijn opgenomen in de Destiny Privacy Policy.

Destiny NV bewaart de Persoonsgegevens van de Klant zolang als noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst en zoals als noodzakelijk om in haar hoofde te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen terzake.

De Klant heeft te allen tijde het recht 1) Destiny NV te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van de hem betreffende Persoonsgegevens, 2) de beperking van de hem betreffende Verwerking te verzoeken, 3) tegen de Verwerking bezwaar te maken en 4) op gegevensoverdraagbaarheid.

De Klant heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende (privacy)autoriteit.

Voor wat betreft de betrokkenen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben, verbindt de Klant zich ertoe om, in naam van Destiny NV, de verplichtingen in hoofde van Destiny NV als Verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van de betrokkenen op zich te nemen. In dat opzicht ziet de Klant erop toe om de betrokkenen overeenkomstig de bepalingen van de Privacy Wetgeving tijdig en volledig te informeren over de Verwerking van de Persoonsgegevens door Destiny NV conform de bepalingen van de Overeenkomst en de Destiny Privacy Policy, de betrokkenen hierbij expliciet te duiden op de rechten die deze betrokkenen hebben op basis van de Privacy Wetgeving (in het bijzonder de rechten zoals bepaald in de afdelingen 2 en 3 van de AVG).

 

8.1.2 DSTNY NV ALS VERWERKER

In het geval dat Destiny NV, in uitvoering van de levering van Dienst(en) of Product(en), Persoonsgegevens Verwerkt voor de Klant of voor een door de Klant aangeduide derde, dan treedt Destiny NV op in de hoedanigheid van verwerker zoals gedefinieerd in artikel 4,8) AVG (“Verwerker”) en handelt de Klant in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke c.q. als, op zijn beurt, Verwerker van een derde Verwerkingsverantwoordelijke.

De Klant verbindt er zich toe dat hij in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn conform de Privacy Wetgeving op een Verwerkingsverantwoordelijk, op een correcte wijze nageleefd heeft en gedurende de Overeenkomst op een correcte wijze zal blijven naleven. In voorkomend geval maakt de Klant zich voor hetzelfde sterk voor de Verwerkingsverantwoordelijke voor wie hij de Persoonsgegevens verwerkt om ze vervolgens door Destiny NV in het kader van de Overeenkomst te laten sub-verwerken.

Destiny NV zal m.b.t. de Verwerking in het kader van de Overeenkomst steeds handelen in overeenstemming met de Privacy Wetgeving en Verwerkt de Persoonsgegevens namens en slechts ten behoeve van Klant in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid, behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen.

Destiny NV heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking. Destiny NV heeft geen zelfstandige zeggenschap over de Persoonsgegevens welke voor de Klant worden verwerkt.

De aard en het doel van de Verwerking van de Persoonsgegevens betreffen uitsluitend de uitvoering van de Overeenkomst en het nakomen van de in hoofde van Destiny NV toepasselijke wettelijke verplichtingen.

De aard (soort) van Persoonsgegevens die door Destiny NV worden verwerkt betreffen gewone Persoonsgegevens zoals identificatie-informatie, contactgegevens, facturatiegegevens, gebruiksgegevens, of zoals bepaald in de Bestelbon(en). Hetzelfde geldt voor wat betreft de categorieën van betrokkenen (zoals, niet limitatief, medewerkers, consumenten, patiënten, …). In het geval de Persoonsgegevens bijzondere Persoonsgegevens betreffen (bv. genetische gegevens, gegevens over gezondheid of bijzondere categorieën van Persoonsgegevens) zal de Klant, Destiny NV hiervan voorafgaand en schriftelijk in kennis stellen.

Personen in dienst dan wel werkzaam ten behoeve van Destiny NV, alsmede Destiny NV zelf, zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de Persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen conform de Privacy Wetgeving.

De Klant verstrekt Destiny NV alle benodigde informatie en verleent Destiny NV alle medewerking teneinde een goede naleving van de Privacy Wetgeving, dan wel andere relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken. De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Indien Destiny NV op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken zal Destiny NV  onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de Klant daarover informeren tenzij dit niet toegestaan is op wettelijke of gerechtelijke gronden.

Destiny NV zal, ingeval van een schriftelijk en redelijk verzoek van de Klant daartoe, overgaan tot het retourneren dan wel vernietigen van Persoonsgegevens binnen een redelijke termijn.

Destiny NV zal de Persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na beëindiging van de Overeenkomst, naargelang de keuze van de Klant, teruggeven hetzij vernietigen behoudens indien Destiny NV, ingevolge wetgeving die in haar hoofde van toepassing is, verplicht is de betreffende Persoonsgegevens voor een langere termijn bij te houden.

Destiny NV zal zorg dragen voor, naargelang de aard van de Dienst(en) en Product(en) in het kader waarvan de Persoonsgegevens worden verwerkt, passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Destiny NV verbindt zich tot het in stand houden van een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen.

Partijen kunnen nadere afspraken met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen overeenkomen in de Bestelbon(nen) m.b.t. de betreffende Dienst(en) of Product(en).

Destiny NV zal de Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en ziet erop toe dat personen die handelen onder haar gezag en die tot de Persoonsgegevens toegang hebben tot vertrouwelijkheid zijn gebonden en dat deze de betreffende Persoonsgegevens slechts Verwerken op uitsluitende instructies van de Klant of voor andere wettelijke verplichtingen.

Ingeval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk in verband met de Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Privacy Wetgeving), zal Destiny NV de Klant binnen een redelijke termijn na het moment van signalering in kennis stellen. De Klant is in alle gevallen verantwoordelijk voor de melding van datalekken aan de toezichthoudende instanties en/of aan de betrokkenen.

De Klant vrijwaart Destiny NV tegen elke (rechts)vordering van een derde in verband met de Persoonsgegevens en de uitvoering van deze Overeenkomst.

Een aan de Klant door de toezichthoudende instanties opgelegde boete in verband met de Persoonsgegevens en de uitvoering van deze Overeenkomst kan niet worden verhaald op Destiny NV, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid in hoofde van Destiny NV.

Teneinde de Klant als Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen toe te zien op de naleving van deze Overeenkomst is de Klant (behoudens indien om gegronde redenen voor een vroegere audit noodzakelijk is of indien een instantie voor gegevensbescherming dit zou eisen), gerechtigd om maximaal 1 maal per jaar bij Destiny NV  te verzoeken om een rapportage over de door Destiny NV genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Destiny NV zal daaraan haar redelijke medewerking verlenen en de benodigde informatie daartoe verstrekken.

Destiny NV zal haar medewerking verlenen bij de uitvoering van de technische en organisatorische maatregelen, de uit te voeren Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en de afwikkeling van datalekken. Destiny NV is gerechtigd redelijke kosten voor deze medewerking in rekening te brengen bij de Klant.

Door het aangaan van de Overeenkomst met Destiny NV geeft de Klant de algemene schriftelijke autorisatie om voor de Verwerking van de Persoonsgegevens sub- verwerkers (derden) aan te wenden, doch dit uitsluitend voor zover en in de mate dit nodig is voor Destiny NV voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de Dienst(en) en Product(en) aan de Klant. Voornoemde doet evenwel geen afbreuk aan de verplichtingen van Destiny NV zoals deze voortvloeien uit onderliggende Overeenkomst.

De Klant kan zich verzetten tegen het doorgeven van de Persoonsgegevens aan een individuele subverwerker. Indien, in voorkomend geval, Destiny NV niet in staat is de Dienst(en) of Product(en) te leveren mits een beroep te doen om de betreffende subverwerker, is Destiny NV gerechtigd de Overeenkomst, of een deel ervan, met onmiddellijk ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid dienaangaande.

De Klant verleent Destiny NV de expliciete toestemming de Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te Verwerken indien het land van ontvangst een passend beschermingsniveau biedt. In voorkomende geval kunnen Partijen dienaangaande specifieke of afwijkende afspraken hieromtrent maken in de Bestelbon(nen).

 

8.2 Vertrouwelijkheid

De Klant verbindt er zich toe om elke vertrouwelijke informatie die behoort aan of betrekking heeft op Destiny NV, haar leveranciers, agenten en andere klanten niet aan derden kenbaar te maken, te verspreiden en/of te gebruiken anders dan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze verplichting geldt zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als gedurende een periode van vijf (5) jaar na beëindiging ervan.

Vertrouwelijke informatie mag krachtens deze Overeenkomst enkel worden bekendgemaakt aan personeel en/of onderaannemers van de Klant die redelijkerwijs geacht worden toegang tot deze informatie nodig te hebben met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

Vertrouwelijke informatie van Destiny NV blijft eigendom van Destiny NV. Destiny NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de Klant van de vertrouwelijke informatie maakt.

Wordt in alle gevallen als vertrouwelijke informatie beschouwd alle informatie, gegevens, bedrijfsgeheimen, knowhow, klanten- en leveranciersgegevens, financiële informatie, resultaten van verrichtingen, bedrijfsplannen en vooruitzichten, strategieën en ramingen, offertes (in welke vorm dan ook) met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten of werknemers van Destiny NV

Iedere inbreuk op deze verplichting tijdens de duur van huidige overeenkomst, hoe gering ook, zal een reden voor ontbinding van de Overeenkomst uitmaken, onverminderd het recht van Destiny NV om schadevergoeding te eisen.

Alle door Destiny NV verwezenlijkte of aan de Klant toevertrouwde documenten met betrekking tot de Dienst(en) en Product(en) in huidige Overeenkomst, zijn en blijven exclusieve eigendom van Destiny NV. De Klant mag slechts een kopij van deze documenten maken voor gebruik uitsluitend in het kader van de Overeenkomst.

Destiny NV kan op elk ogenblik de teruggave van de documenten en gegevens eisen. De documenten en gegevens zullen in ieder geval aan Destiny NV worden teruggegeven op de dag van het einde van deze Overeenkomst voor om het even welke reden.

 

9. Overmacht

Destiny NV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst door Destiny NV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Destiny NV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds voorzien of voorzienbaar. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd:, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, terreur, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, beslissingen of interventies van overheidswege met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licenties, fouten of vertragingen door derden (met uitzondering van (onder)aannemers van Destiny NV), kabelbreuken, stroomonderbrekingen, overstromingen, aanhoudende vorst, brand of onweer.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Destiny NV opgeschort. Destiny NV zal in dergelijk geval alle commercieel-economisch redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmacht situatie te beperken.

Ingeval de overmacht langer dan (2) twee maanden zou duren, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden uitsluitend voor de toekomst en zonder dat Partijen gehouden zijn om de andere Partij een schade – of verbrekingsvergoeding verschuldigd te betalen.

 

10. Ombudsdienst

In geval van betwisting kan de Klant zich richten tot de Ombudsdienst voor telecommunicatie (http://www.ombudsmantelecom.be/). Elke klant kan de Ombudsdienst gratis vragen om tussen te komen. De Ombudsman is bevoegd voor de volledige telecommunicatiesector.

De Ombudsdienst heeft niet tot doel om de plaats van de klantendienst van Destiny NV in te nemen en kan alleen optreden als een Klant geen bevredigende oplossing heeft kunnen bereiken naar aanleiding van zijn contacten met Destiny NV.

De Ombudsdienst, die door de wet van 21 maart 1991 werd ingericht bij het BIPT werkt volledig onafhankelijk van de telecomoperatoren en krijgt, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, van geen enkele overheid instructies.

Klachten zijn slechts ontvankelijk wanneer de klager aantoont dat hij voorafgaandelijk reeds bij de betrokken telecommunicatieonderneming stappen heeft ondernomen.

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie mag weigeren een klacht te behandelen wanneer die klacht meer dan een jaar geleden werd ingediend bij Destiny NV of indien die klacht vexatoir is.

De inningsprocedure voor eventuele betwiste kosten die het voorwerp vormen van de klacht wordt door Destiny NV opgeschort voor een periode van maximum vier maanden vanaf het indienen van de klacht bij de Ombudsdienst. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden.

Het onderzoek van een klacht wordt beëindigd wanneer daartegen beroep is aangetekend bij de rechtbank.

Na bemiddeling door de Ombudsdienst is steeds een verdere gerechtelijke procedure mogelijk.

 

11. Kwaadwillige oproepen

De Ombudsman (http://www.ombudsmantelecom.be) is ermee belast van elke persoon die beweert het slachtoffer te zijn van kwaadwillig gebruik van een elektronisch-communicatienetwerk of –dienst, het verzoek te onderzoeken om inlichtingen te krijgen over de identiteit en het adres van de gebruikers van elektronische-communicatienetwerken of –diensten die deze persoon hebben lastiggevallen, voor zover die gegevens beschikbaar zijn.

De Ombudsdienst willigt het verzoek in indien de feiten lijken vast te staan en het verzoek betrekking heeft op precieze data.

In het geval van kwaadwillige oproepen men de identiteit van de vermoedelijke dader van deze oproepen wil kennen, kan de Klant klacht indienen bij de Ombudsdienst.

 

12. Varia

De Overeenkomst is de volledige Overeenkomst die partijen aangegaan hebben mb.t. het voorwerp ervan. Zij vervangt alle vorige afspraken met betrekking tot haar voorwerp. Alle voorafgaande besprekingen en afspraken die partijen hebben gemaakt met betrekking tot haar voorwerp die niet hun weerslag hebben gevonden in deze Overeenkomst, zullen partijen niet binden.

De Overeenkomst is deelbaar en indien één of meer van de bepalingen van de Overeenkomst ongeldig worden verklaard, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten.

Indien enig gedeelte van de Overeenkomst als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

Indien enig gedeelte van deze Overeenkomst als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen de partijen nieuwe bepalingen negotiëren welke zo dicht mogelijk het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling benaderen.

Het is Destiny NV toegestaan de Klant als referentie te gebruiken voor marketing doeleinden.

De niet-uitoefening van een bepaald recht impliceert geenszins een afstand van dit recht.

De Klant kan, zonder de toestemming van Destiny NV, de verbintenissen die voortvloeien uit deze Overeenkomst niet overdragen aan derden. Destiny NV is gerechtigd de rechten en verbintenissen voortvloeiend uit deze Overeenkomst vrij over te dragen aan derden.

De Overeenkomst wordt naar interpretatie en uitvoering uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

Voor kennisname van geschillen voortvloeiend uit de uitvoering of de beëindiging van deze Overeenkomst zullen enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van Destiny NV, bevoegd zijn.

 

13. Bijzondere voorwaarden

Download hier onze bijzondere voorwaarden omtrent:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van onze nieuwste inzichten inzake bedrijfscommunicatie, technologie en ondernemen.